Stan na 22.03.2020
586 nowych zakażeń Covid-19
Odnotowano 586 nowych przypadków. 412 pacjentów mieszka we Flandrii, 99 w Walonii i 70 w Brukseli. Nie mamy żadnych informacji o miejscu zamieszkania ostatnich 5 osób.
Łączna liczba potwierdzonych przypadków wynosi 3401.
Sytuacja przedstawia się następująco:

  • Łącznie do szpitala przyjęto 1380 pacjentów, co oznacza wzrost o 335 pacjentów w ciągu 1 dnia.

  • Łącznie 290 pacjentów znajduje się na intensywnej terapii, co oznacza wzrost o 52 pacjentów w ciągu ostatnich 24 godzin.

  • Od 13 marca 340 pacjentów zostało wypisanych i uznanych za wyleczonych.

  • Ogółem odnotowano 75 zgonów, co oznacza wzrost o 8 w ciągu ostatnich 24 godzin.

KORONAWIRUS - DODATKOWE ŚRODKI POMOCY: PODATEK OD FIRM, PIT, CIT, VAT
Firmy, które mają trudności finansowe z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19), mogą poprosić o pomoc Min. Ds. Finansów.

Firmy, które doświadczają trudności finansowych po rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19), mogły już poprosić o wsparcie ze strony FPS Finance (https://finances.belgium.be/…/mesures-de-soutien-dans-le-ca…)
Aby zapewnić elastyczność finansową tym przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom, ale także gospodarstwom domowym, rząd federalny podjął teraz dodatkowe środki w celu zminimalizowania finansowego wpływu wirusa.
1. Przełożenie terminu wprowadzenia deklaracji ISoc (VenB), IPM (RPB) i INR-soc (BNI-ven) z terminem od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. wlacznie
Podatnicy mają czas do czwartku 30 kwietnia 2020 r. do północy, aby złożyć zeznanie podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od firm a także firm niebędących rezydentami Belgii.

Ten dodatkowy termin ma zastosowanie wyłącznie do deklaracji z terminem wprowadzenia od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

2. Przełożenie terminu do złożenia deklaracji VAT (BTW-aangiften / déclarations TVA)

2.1. DEKLARACJE OKRESOWE
- Deklaracja za :
Luty 2020 r. - termin przedłużony do 6 kwietnia 2020 r.
Marzec 2020 r. - termin przedłużony do 7 maja 2020 r.
I kwartał 2020 r. - termin przedłużony do 7 maja 2020 r

Jesteś start-upem lub masz zezwolenie na miesięczny zwrot pieniędzy i chcesz skorzystać z miesięcznego zwrotu kredytu VAT? W tym przypadku przelozenie terminu jest także przyznane, lecz tylko do 24 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia z podatku.

2.2. WYCIĄGI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE (intracommunautaire opgaven / relevés intracommunautaires)
- Wyciągi z:
Lutego 2020 - termin przedłużony do 6 kwietnia 2020 r.
Marca 2020 - termin przedłużony do 7 maja 2020 r.
I kwartał 2020 r. - termin przedłużony do 7 maja 2020 r

2.3. ROCZNA LISTA KLIENTÓW BĘDĄCYCH PODATNIKAMI (jaarlijkse klantenlisting / liste annuelle des clients assujettis)
- Termin przełożono na 30 kwietnia 2020 r.
- Jeśli zaprzestałeś działalności: listę należy zdać najpóźniej do konca 4 miesiąca po zakończeniu działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

3. Zapłata podatku VAT i podatku firmowego (betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing / paiement de la TVA et du précompte professionnel)
Otrzymasz automatyczne dwumiesięczne odroczenie podatku VAT i potrącenia podatku dla firm bez konieczności płacenia grzywien i odsetek.
Odroczenie dotyczy (punkty 3.1 i 3.2):

3.1. VAT (BTW / TVA)
Płatność za :
Deklarację miesięczną – luty 2020 r. - termin przełożony na 20 maja 2020 r.
Deklarację miesięczną – marzec 2020 r. - termin przełożony na 20 czerwca 2020 r.
Kwartalna deklarację – I kwartał 2020 r. - termin przełożony na 20 czerwca 2020 r.

3.2. PODATEK OD FIRM (bedrijfsvoorheffing / précompte professionnel)
Płatność za:
Deklarację miesięczną – luty 2020 r. - termin przełożony na 13 maja 2020 r.
Deklarację miesięczną – marzec 2020 r. - termin przełożony na 15 czerwca 2020 r.
Kwartalna deklarację – I kwartał 2020 r. - termin przełożony na 15 czerwca 2020 r.

Oprócz tego automatycznego odroczenia płatności można również ubiegać się o wcześniej ogłoszone środki pomocy na spłatę odprowadzanych składek podatkowych (bedrijfsvoorheffing / précompte professionnel) i długów z tytułu podatku VAT. Za pośrednictwem takiej prośby mogą być przyznane: dodatkowe terminy płatności, zwolnienie z odsetek za opóźnienia w płatnościach i / lub umorzenie grzywien za opóźnienia w płatnościach. Wniosek znajdziecie tutaj:
- NL: https://financien.belgium.be/…/steunmaatregelen-betreffende…
- FR: https://finances.belgium.be/…/mesures-de-soutien-dans-le-ca…

4. Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych (de personenbelasting / l'impôt des personnes physiques) i podatku dochodowego od firm (de vennootschapsbelasting / impôt des sociétés)

W przypadku zapłaty zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od firm, podatku od nierezydentów oraz podatku od osób prawnych, automatycznie przyznany zostanie dodatkowy okres 2 miesięcy, zamiast zwykłego terminu płatności i bez odsetek za zwłokę.
Środek ten dotyczy rozliczenia podatków w roku podatkowym 2019, sporzadzonego od 12 marca 2020 r.

Spłata długów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób fizycznych lub firm, w tym długów ustanowionych przed 12 marca 2020 r., podlega także ogłoszonym środkom pomocy i dodatkowym warunkom płatności, z wyjątkiem zwolnienia z odsetek za zwłokę i / lub umorzenia grzywien za zwłokę, na żądanie.

Zobacz:

- NL: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

-FR: https://finances.belgium.be/fr/entreprises/mesures-de-soutien-dans-le-cadre-du-coronavirus-covid-19

Źródło informacji o środkach pomocy podatkowych:

NL: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen
FR: https://finances.belgium.be/fr/Actualites/18-03-2020-coronavirus-mesures-soutien-supplementaires


Środek ten dotyczy rozliczenia podatków w roku podatkowym 2019, sporządzonego od 12 marca 2020 r.

Dochód zastępczy dla osoby pracującej na własny rachunek (DROIT PASSERELLE):

W dniu 19 marca 2020 r. Parlament zatwierdził tekst prawny, na podstawie którego przyjęto dodatkowe środki wsparcia na rzecz osób prowadzących działalność na własny rachunek, które są zmuszone do zaprzestania działalności z powodu koronaawirusa.

 

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i pomagające w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz współmałżonkowie pomagający, którzy są zmuszeni do przerwania działalności w wyniku podjętych przez rząd środków, mają prawo do pomostowego świadczenia finansowego za miesiące marzec i kwiecień 2020 r (droit passerelle).

Nie ma znaczenia czy wstrzymanie działalności jest całkowite czy częściowe.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które muszą być zamknięte tylko w określonych godzinach lub są zobowiązane do pracy po umówieniu się (fryzjerzy), mogą również skorzystać z całości świadczeń finansowych, ale także np. restauracja, która zamyka swoje pomieszczenie konsumpcyjne i zaczyna oferować posiłki na wynos.

Dla tych osób nie jest wymagany minimalny okres przerwy.

Pozostałym osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, pomagającym w prowadzeniu działalności i małżonkom pomagającym w przysługuje pełne świadczenie finansowe za miesiące marzec i kwiecień 2020 r., pod warunkiem, że przerwą oni swoją działalność na co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych w każdym z tych miesięcy z powodu koronawirusa.

Przerwa musi być całkowita.

Dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek, które pośrednio napotykają poważne trudności z powodu koronaawirusa, zmuszając je do całkowitego przerwania działalności na co najmniej 7 dni.

 

Przykładem mogą być osoby, które muszą przerwać działalność z powodu braku pracowników objętych kwarantanną, przerwania dostaw lub silnego spadku aktywności (spadek rezerwacji, spadek obłożenia, wzrost liczby anulacji itp.), co sprawia, że kontynuacja działalności jest nieopłacalna.

Wszyscy samozatrudnieni opiekunowie, którzy dobrowolnie przerywają swoją działalność, ale oczywiście nadal interweniują w pilnych (para-)medycznych przypadkach, są uprawnieni do korzystania z tego świadczenia, pod warunkiem, że całkowicie zaprzestaną swojej niepilnej (para-)medycznej działalności na co najmniej 7 dni w miesiącu.

 

Miesięczne świadczenie wynosi 1.291,69 EUR w przypadku braku osób na utrzymaniu i 1.614,10 EUR w przypadku osób na utrzymaniu.

W celu określenia sytuacji rodzinnej nie jest wymagane żadne zaświadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle) wystarczy oświadczenie w imieniu osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, że ma ona na utrzymaniu rodzinę.

Środek ten ma również zastosowanie do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które nie zapłaciły 4 kwartalnych składek.

 

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek musi być zarejestrowana w belgijskim rejestrze narodowym.

Zasiłek jest przyznawany nawet wtedy, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzymała już w przeszłości maksymalną liczbę świadczeń miesięcznych w ramach droit passerelle.

Ponadto okres objęty tym środkiem tymczasowym nie jest uwzględniany w maksymalnej liczbie przyszłych świadczeń w ramach droit passerelle.

Aby ubiegać się o zasiłek, wyślij wypełniony formularz do swojej kasy ubezpieczenia społecznego.

Nie musisz podpisywać formularza elektronicznie.

 

Więcej informacji: https://www.inasti.be/fr/news/difficultes-suite-au-coronavirus

 

Lista kas ubezpieczenia społecznego: https://www.inasti.be/fr/demande-droit-passerelle-adresses-e-mail-caisses-dassurances-sociales

 

Formularz: https://www.inasti.be/fr/formulaire-de-renseignements-droit-passerelle-interruption-forcee-en-raison-du-coronavirus